Adatkezelés

Adatkezelés


Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról ide kattintva érhető el.

Bevezetés

A weboldal üzemeltetője, a PSI Technology Kft. (székhely: HU-6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11.D. ép., adószám: 23022922-2-06)  (a továbbiakban: adatkezelő  aláveti magát a következő tájékoztatónak.

EU 2016/679-es rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabadáramlásáról), azaz GDPR és az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseivel összefüggésben az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.psi-technology.hu weboldal adatkezelését szabályozza.

Az adatkezelési tájékoztató a www.psi-technology.hu/adatkezeles oldalon érhető el.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

A felelős szervezet az általános adatvédelmi rendelet és a tagállamok más nemzeti adatvédelmi törvényei, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok értelmében.

Név: PSI Technology Kft.

Székhely: HU-6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11.D. ép

E-mail: GDPR [kukac] psi-technology.hu 

Telefon: +36 30 733 7373

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez beszerezzük az érintett személy jóváhagyását, az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. Cikk (1) bek. a. pontja szolgál jogalapként.

Ha a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett személy az egyik fél, a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bek. b. pontja szolgáltatja. Ez vonatozik a szerződés előkészítési intézkedésekhez szükséges adatkezelési műveletekre is.

Amennyiben a személyes adatok kezelése cégünket érintő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bek. c. pontja szolgál jogalapul.

Abban az esetben, ha az érintett személy vagy más természetes személy létfontosságú érdeke teszi szükségessé a személyes adatok kezelését, a GDPR 6. cikk (1) bek. d. pontja szolgál jogalapul.

Ha cégünk vagy harmadik fél jogos érdekének védelmét szolgálja az adatkezelés, és az érintett személy érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságjogai nem előzik meg az elsőnek említett érdeket, a kezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. f. pontja szolgáltatja.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 ADATKEZELÉSEK

Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel

 1. Az adatgyűjtés ténye, az adatkezelés ismertetése, terjedelme és célja:

Rendszerünk a weboldal minden felhívásánál automatikusan rögzít adatokat és információkat a kapcsolatot kezdeményező számítógép informatikai rendszeréről.

Ilyen esetben az alábbi adatokat gyűjtjük:

 1. Böngésző típusa, alkalmazott verziója
 2. A felhasználó operációs rendszere
 3. A felhasználó internet szolgáltatója
 4. A felhasználó IP címe
 5. Kapcsolatfelvétel esetén: név, e-mail cím, telefonszáma, valamint a kapcsolatteremtés napja és időpontja
 6. Azok a weboldalak, ahonnan a felhasználó rendszere saját weboldalunkra jutott
 7. Azok a weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszere saját weboldalunkon keresztül hív fel
 8. Az érintettek köre

A weboldalt látogató felhasználók és üzenetet küldők érintettek. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11.D. címen,
 • e-mail útján az office [kukac] psi-technology.hu  e-mail címen.

  Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjunk a megkeresésre válaszolni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kérést teljesíteni.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység és az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Tárhely-szolgáltató

BlazeArts Kft.
Adószám12539833-2-03
Cégjegyzék szám: 03-09-109150
Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1/8.

Weboldal üzemeltetője

PSI Technology Kft.
Adószám: 23022922-2-06
Cégjegyzék szám: 06-09-016265
Székhely: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11.D. ép.

Technikai háttér biztosítása

IntroWeb Kft.
Adószám: 13037176-2-06
Cégjegyzék szám: 06-09-008564
Székhely: 6724 Szeged, Gelei József u. 5.

COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATA

 1. Az adatgyűjtés ténye, az adatkezelés ismertetése, terjedelme és célja

Weboldalunk sütiket használ. A sütik szövegfájlok, amelyeket az internet böngésző, ill. a felhasználó számítógéprendszere tárol. A weboldal megnyitásakor, egy süti helyezhető el a felhasználó operációs rendszerén. Az elhelyezett süti egy karakterláncot tartalmaz, amely lehetővé teszi a böngésző egyértelmű azonosítását a weboldal ismételt megnyitásakor. A sütik használatának célja a weboldal elérhetővé tétele, technikai háttér biztosítása.

 1. Az érintettek köre

 A weboldalt használó/az adatkezelő által kezelt valamennyi érintett.

 1. Tárolt adatok

A sütik a következő adatokat tárolják, illetve továbbítják: kereső viselkedés, beadott kereső kifejezések, oldalmegnyitások gyakorisága, weboldal-funkciók igénybe vételeAz adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az  

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat:

KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP, E-MAIL KAPCSOLAT

A weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlap lehetővé teszi, hogy a Felhasználó elektronikus üzenetet küldjön az üzemeltető részére. Amennyiben a Felhasználó igénybe veszi ezt a lehetőséget, úgy az adatmezőkbe bevitt adatokat átvesszük és tároljuk.

A Felhasználó által megadott adatokon túl, a következő adatokat tároljuk: a felhasználó IP címe, az üzenetküldés napja és időpontja. 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

 1. Az adatgyűjtés ténye, az adatkezelés ismertetése, terjedelme és célja

Facebook / Google+ / Pinterest / Youtube / Instagram közösségi oldalakon regisztrált név, illetve a felhasználó nyilvános profilja. Az adatgyűjtés célja a weboldal, illetve a cég és tevékenységének népszerűsítése.

 1. Az érintettek köre

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Google+ / Pinterest / Youtube / Instagram közösségi oldalakon, és az adott oldalon belépve használja a weboldalt.

PANASZKEZELÉS

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11.D. címen,
 • e-mail útján az office [kukac] psi-technology.hu  e-mail címen,

 

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 1. A hozzáférés joga
  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

   2. A helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

   3. A törléshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

   4. Az elfeledtetéshez való jog
  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

   5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

© IntroWeb | 2018 - Weboldal készítés, SEO